Our Rating
Your Rating

ครูขาหนูเหงา

ครูขาหนูเหงา
ทำไม? สังคมจึงทอดทิ้งพวกหนู ผิดด้วยหรือ? ที่พวกหนูเลือกเกิดไม่ได้

นักแสดง ครูขาหนูเหงา

จารุณี สุขสวัสดิ์ – วรรณี
นราธิป กาญจนวัฒน์
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
เมตตา รุ่งรัตน์

Leave a Reply