คนหลายเมีย (2521)


ตรีเมฆภาพยนตร์
ผู้หญิง อยากมีผัว คนเดียว
แต่ผู้ชาย อยากมีเมีย หลายคน
คนหลายเมีย
บทประพันธ์ พร น้ำเพชร
สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เศรษฐา ศิระฉายา, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์,
อุมา ไอยทิพย์, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง,
สุวิน สว่างรัตน์, นริศรา สุระวิชัย
ขอแนะนำ ฤทธิ์ ลือชา, ปวิตต์ นิมิตรวงศ์
และดารารับเชิญ สมชาย ฤกษ์ดี, บุญลาภ เลิศลาภ
กำกับการแสดง วินิจ ภักดีวิจิตร
อำนวยการสร้าง ประเทือง ตรีเมฆ
ถ่ายภาพ สันทัด ศรีสัมพันธ์

Reviewed by admin on 05 กันยายน 2018

Leave a Reply