วไลพรรณภาพยนตร์
โดย อ้อยใจ วไลพรรณ
ขอเพียงรัก
ของ บุษยมาส
ขอเพียงรัก
สมบัติ เมทะนี นัยนา ชีวานันท์
ปิยะมาศ โมนยะกุล ช่อเพชร ชัยเนตร
นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สนยัณห์ จันทรวิบูลย์, ชนะ ศรีอุบล,
เมตตา รุ่งรัตน์, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, จรัสศรี สายะศิลปี,
ดวงดาว มนต์ดารา, มรกต จรรยาดี, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต,
ถวัลย์ คีรีวัต, ด.ช.เอ๋ และ สีหมึก
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง
ชาญณรงค์ ดำริห์สกุล ที่ปรึกษา
วิคเตอร์ฟิล์ม โดย สน่ำ สวนสุจริต จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Leave a Reply