Reviews / 27 กรกฎาคม 2494

  1. สุภาพบุรุษจากอเวจี

    ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง เนรมิตภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง จรี อมาตยกุล ผู้กํากับ เนรมิต ผู้เขียนบท ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ ไพบูลย์ มาศมัณฑนะ ผู้ทําดนตรีประกอบ สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน เรื่องย่อ เทพ วรทัศน์ จําต้องกระโจนเข้าสู่ อํานาจมืดเพื่อล้างแค้นให้...

    Our Rating:
    Your Rating: