Reviews / 11 ธันวาคม 2502

  1. แม่นาคพระโขนง พ.ศ. 2502

    แม่นาคพระโขนง ปี พ.ศ. 2502 สีวิจิตรงามตา เสน่ห์ โกมารชุน อำนวยการสร้าง จากแรงรักของนางที่มีต่อเขา เมื่อนางได้ตายจากเขาไป วิญญาณรักของนางจึงยังคงเวียนว่าย อยู่ในร่างร้าย เพื่อรอคอยสามี นำแสดงโดย สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ปรียา รุ่งเรือง สมจิตร ทรัพย์สำรวย พร้อมด้วย วิน วิษณุรักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, เสถียร ธรรมเจริญ, สาหัส บุญหลง, ล้อต๊อก, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, เสน่ห์ โกมารชุน,...

    Our Rating:
    Your Rating: