Reviews / บริษัทภาพยนตร์สถาพร

  1. ชตารัก

    ชตารัก ชลิต สุเสวี – สมพิศ วรางคณาง – ไพลิน โพธิ์ไทรนำ ใบบทบาทรุนแรงและหนักแน่นทุกคน ชตารัก สี เสียง ภาพยนตร์ไทย ที่กำลังก้าวหน้า นำโดย ชลิต สุเสวี สมพิศ วรางคณาง ไพลิน โพธิ์ไทร ไสว ทรัพย์สุนทร สุเทพ เหมือนประสิทธิ์เวช ใจหนึ่งรักความหรูหราโก้สังคม ใจหนึ่งรักบูชาในคุณความดี ใจหนึ่งรักสงสารด้วยคุณธรรม แรงพยาบาที่ดุดัน ส.ทิฆ้มพร อำนวยการสร้าง สุจินต์ สุทธิวรรณ...

    Our Rating:
    Your Rating: