Reviews / กรมสาธารณสุข

 1. รวมไทย

  รวมไทย ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา สลับ สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 2484 บริษัทสร้าง กรมสาธารณสุข, กรมรถไฟ ผู้ถ่ายภาพ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล (กรมรถไฟ), ฟื้น เพิ่งเจริญ (กรมสาธารณสุข) ผู้ลําดับภาพ ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา) กรมสาธารณสุข ผู้จัดเรื่อง ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา) กรมสาธารณสุข เรื่องย่อ บันทึกเหตุการณ์กรณีพิพาทไทย –...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. วัยคนอง

  วัยคนอง ฟิล์ม 16 ม.ม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ บริษัทสร้าง กรมสาธารณสุข ผู้อํานวยการสร้าง ขุนสอนสุขกิจ (หัวหน้ากองสุขศึกษา) กรมสาธารณสุข ผู้กํากับ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้ถ่ายภาพ ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล (กรมรถไฟ), ฟื้น เพิ่งเจริญ (กรมสาธารณสุข) เค้าเรื่อง “แสดงความพินาศของชีวิต ถ้าเดินตามวิถีแห่งสุรานารี โสเภณี อันลงท้ายจะประสบ และ วิธีแก้ความหายนะ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. กินอะไร

  กินอะไร What We Eat? ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ จํานวน 2 ม้วน (2120 ฟุต) ฉายที่โรงหนังพัฒนากร และ ฮ่องกง บริษัทสร้าง กรมสาธารณสุข เค้าเรื่อง “เป็นภาพยนตร์แถลงการณ์ของ กรมสาธารณสุข ซึ่งได้จัดทําขึ้นเป็นพิเศษเป็นเรื่องแรกมี กําหนดจะนําออกฉายตามโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ ภาพยนตร์ เรื่องนี้ควรต้องนับว่าเป็นภาพยนตร์แถลงการณ์เชิงภาพ ข่าวกลาย ๆ อย่างน่าดูได้เรื่องหนึ่ง ซึ่งทุกท่านควรไปชม เพื่อประดับความรู้รอบตัวให้มากยิ่งขึ้นทางสุขศึกษา...

  Our Rating:
  Your Rating: