Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 
Our Rating
Your Rating

หอหญิง

บางกอกการภาพยนตร์
โดย วินิจ ภักดีวิจิตร
หอหญิง

หอหญิง
ของ ดาวไสว ไพจิตร
ความปรารถนาแห่งดวงจิตที่หญิงควรมีต่อหญิง
วินิจ ภักดีวิจิตร ขอพาท่านสู่…
ทุกซอกซอยของอารมณ์
กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี ไพโรจน์ ใจสิงห์
เศรษฐา ศิระฉายา สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ปิยะมาศ โมนยะกุล วิยะดา อุมารินทร์ ผกาวดี บุญยะจิตติ
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
น้ำใจ กาญจนวิจิตร วิจิตรา จันทร์อุไร
อุไรวรรณ ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง
วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
วิสิทธิ์ แสนทวี กำกับแสง

Facebook Comments
Reviewed by admin on 29 June 2018

Leave a Reply

Close