Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 

ทำให้คนอื่นกลัว ทำให้ไม่กลัวผู้อื่น

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เสนอ
ผลงานภาพยนตร์โดย ยุทธนา มุกดาสนิท
วิถีคนกล้า
PATH OF THE BRAVE
วิถีคนกล้า

นำแสดงโดย นรินทร์ ทองคำ, ธิศวรรณ สุวรรณโพธิ์,
ณหทัย พิจิตรา, พุฒิชัย อมาตยกุล, จรัล มโนเพ็ชร,
พรศิล จันทนากร, คำรณ คุณะดิลก, สมพล กงสวรรณ
บทประพันธ์ มาลา คำจันทร์
บทภาพยนตร์ รัศมี เผ่าเหลืองทอง
ออกแบบงานสร้าง มานูเอล ลีทเกนฮอสท์
ออกแบบเสื้อผ้า เผ่าทอง ทองเจือ
กำกับภาพ สมชาย ลีนานุรักษ์
ถ่ายภาพ วิเชียร ดานาคแก้ว
ดนตรี ดนู ฮุนตระกูล, จรัล มโนเพ็ชร
ลำดับภาพ
นิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา, บรรจง โกศัลวัฒน์, ม.ล.วราภา เกษมศรี
อำนวยการสร้าง เจริญ เอี่ยมพึ่งพร
กำกับการแสดง ยุทธนา มุกดาสนิท

 

Facebook Comments
Reviewed by admin on 25 June 2018

Leave a Reply

Close