Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 
Our Rating
Your Rating

พิศวาส

พี.ดี.โปรโมชั่นกรุ๊ป โดย
ไพจิตร ศุภวารี อำนวยการสร้าง
พิศวาสวาบหวามใจ เมื่อเพ็ญพักตร์สอน “รักตรั้งแรก” ให้อรพรรณ
พิศวาส
พิศวาส
จากเรื่องเดิม “รากแก้ว” ของ กฤษณา อโศกสิน
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นปี 2517
สรวงสุดา ชลลัมพี กำกับการแสดง
นำโดย สุชาติ ชวางกูร เกรียงไกร อุณหะนันท์
อรพรรณ พานทอง เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
ปัทมา ปานทอง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นฤมล นิลวรรณ,
มิสเตอร์ เออร์เบิร์ท และ เกศิณี วงศ์ภักดี
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Facebook Comments
Reviewed by admin on 12 June 2018

Leave a Reply

Close