บุญชู 8 เพื่อเธอ (2538)

บุญชู 8

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
บุญชู 8 เพื่อเธอ

สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ จารุณี สุขสวัสดิ์
สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ปรารถนา สัชฌุกร, วัชระ ปานเอี่ยม,
เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, กฤษณ์ ศุกระมงคล,
เกรียงไกร อมาตยกุล, นฤพนธ์ ไชยยศ, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์,
จุรี โอศิริ, ซานโต้ส กลิ่นสี, ด.ญ.กัญญาลักษณ์ บำรุงลักษณ์
ชนะใจ ต้นไทรทอง ผู้จัดการกองถ่ายทำ
โกสิต มาลินีรัตน์, จิรากาล กาญจนวัฒน์
ผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่ายทำ
ประเสริฐ กมลวาทิน ผู้จัดการสถานที่ถ่ายทำ
ไพศาล เกตุพัฒนกุล ประธานงานสถานที่และฉาก
วัชระ ปานเอี่ยม, อุดม อุดมโรจน์, กฤษณพงศ์ นาคธน,
เกียรติ กิจเจริญ, เกรียงไกร อมาตยกุล, อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์,

อรัญ สุวัฒน์วงศ์ชัย ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์
จรัล มโนเพ็ชร, ดำรงค์ ธรรมพิทักษ์ ประพันธ์เพลง ดนตรีประกอบ
อัลเฟรด ปอทเจส กำกับศิลป
เอมอร ชนะภัย ออกแบบควบคุมเครื่องแต่งกาย
เอ็ม.ที.ไอ. แต่งหน้าทำผม
วันชัย เล่งอิ๊ว กำกับภาพ
วิเชียร เรืองวิชญกุล ร่วมกำกับภาพ
กมล แจ่มเจริญ ช่วยกำกับภาพและกล้อง 3
ธานินทร์ เทียนแก้ว ลำดับภาพ
อำนวย พบที่พึ่ง ภาพนิ่ง
ณรงค์ ลักษณะนิยม ช่วยควบคุมความต่อเนื่อง
สถาพร สุชาติ ควบคุมความต่อเนื่อง
ชูศักดิ์ นะมาโรจน์ ช่วยกำกับ 2
สุพัฒน์ เติมสุขสวัสดิ์ กำกับบท
ทองก้อน ศรีทับทิม ช่วยกำกับ
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร บริหารการสร้าง
คมสันต์ ภูมัย, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ อำนวยการสร้าง
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล บทภาพยนตร์และกำกับ

นักแสดง:
สันติสุข พรหมศิริ — บุญชู
จินตหรา สุขพัฒน์  — โมลี
จารุณี สุขสวัสดิ์ –รางวัลตุ๊กตาทองผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

Reviewed by admin on 14 มิถุนายน 2018

Leave a Reply